دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیدمحسن   آل علی

پست الکترونیکی : m.aleali@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زمین شناسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه زمین شناسی (سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی)

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1386/11/16

سیدمحسن آل علی

سیدمحسن آل علی

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

^