دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
خلاصه تجربیات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

مقالات چاپ شده در نشریات

کتب

موضوعات تدریس تخصصی

طرح پژوهشی پایان یافته

پایان نامه های دفاع شده

فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی و پژوهشی

زمینه های تدریس

سیدمحسن آل علی

سیدمحسن آل علی

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

^