دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
ایده های نو

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

سیدمحسن آل علی

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

^